Allmänna Villkor

RECAST -PROGRAMVARA, INC.
Användarvillkor
Ikraftträdande: 1 augusti 2019

Dessa användarvillkor (tillsammans med alla dokument som nämns i dem) (tillsammans, dessa ”Villkor) är mellan dig och Recast Software, Inc. (“Recast, ""vi, ""oss, "Eller"vår”). Dessa villkor styr din licens och användning av programvaran du laddar ner eller köper från Recast. Begrepp med stora bokstäver som inte definieras på annat sätt när de först används här har de betydelser som anges i avsnitt 11.

b. Enterprise Software -prenumeration.  Under förutsättning att dessa villkor följs ger Recast dig en icke -exklusiv, icke -överförbar, begränsad licens, utan rätt att underlicensiera, att använda och få tillgång till den betalda versionen av Recast: s Enterprise -programvara, inklusive alla uppdateringar, endast för dina interna affärssyften, tillsammans med relaterade Dokumentation.

c. Kopior av programvara. Trots andra bestämmelser i dessa villkor har du rätt att göra kopior av programvaran under följande villkor.
i. Du begränsar din användning av programvaran att använda på enheter du äger eller leasar; och
ii. Om inte annat anges i dokumentationen, gör och använd ytterligare kopior enbart för säkerhetskopiering, där säkerhetskopiering är begränsad till arkivering för restaureringsändamål.

d. Dina representationer. Du intygar och garanterar att (i) du är ägaren eller en auktoriserad användare av enheten på vilken programvaran är installerad och alla användardata som används tillsammans med programvaran; (ii) Du ska endast använda programvaran för lagliga ändamål och kommer alltid att följa alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förordningar; och (iii) Du får endast använda programvaran för dina affärsbehov och för ingen annan kommersiell eller tredje parts användning.

e. Begränsningar. Du godkänner specifikt att inte: (i) överföra, tilldela eller underlicensiera din licens till en annan person eller enhet och du erkänner att alla försök till överföring, överlåtelse, underlicens eller användning ska vara ogiltiga; (ii) göra felkorrigeringar för, eller på annat sätt modifiera eller anpassa Programvaran, eller skapa derivatverk baserade på Programvaran, eller tillåta tredje part att göra detsamma; (iii) bakåtkonstruera eller dekompilera, dekryptera, demontera eller på annat sätt reducera Programvaran till en läsbar form, förutom i den mån det uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lag, trots denna begränsning; (iv) använda eller tillåta att programvaran används för kommersiellt bruk (utöver dess allmänna användning av dig i driften av ditt företag) eller för att utföra tjänster för tredje part, oavsett om det är en servicebyrå eller tidsdelning eller på annat sätt, utan uttryckligt skriftligt tillstånd för Recast; (v) avslöja, tillhandahålla eller på annat sätt tillhandahålla affärshemligheter som finns i Programvaran i någon form, till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Recast; (vi) använda någon automatiserad eller manuell process för att störa, modifiera eller försöka störa eller modifiera programvaran eller (vii) använda programvaran för att utveckla program eller liknande produkter och tjänster. Du erkänner och godkänner att Recast förbehåller sig rätten att på distans förhindra åtkomst till och/eller användning av programvaran i händelse av att (i) Recast blir medveten från dig eller på annat sätt om obehörig åtkomst eller användning av programvaran av tredje part som använder alla användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter till dig, eller (ii) dina rättigheter enligt dessa villkor upphävs eller upphör med 30 dagars skriftligt meddelande.

f. Automatiska uppdateringar. Recast kan automatiskt använda Internet för att söka efter uppdateringar för programvaran. Sådana uppdateringar kan installeras automatiskt. Recast garanterar inte att modifieringar kommer att vara kompatibla med din enhet.  

2. ÄGANDE OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER

a. Äganderätt. Recast och/eller dess licensgivare, om tillämpligt, äger alla immateriella rättigheter i och till Programvaran, inklusive, utan begränsning, alla upphovsrättigheter i Programvaran (inklusive utseende och känsla), varumärken, affärskläder och affärshemligheter. Du erkänner att Programvaran innehåller affärshemligheter för Recast, dess leverantörer eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till, den specifika interna designen och strukturen för enskilda program och tillhörande gränssnittsinformation. Dina rättigheter att använda programvaran är begränsade till de som uttryckligen beviljas genom dessa villkor. Du beviljas inga underförstådda licenser till andra immateriella rättigheter än vad som specifikt beviljas häri.

b. Öppen källkod och tredjepartsprogramvara.  Programvaran kan innehålla eller distribueras med tredjepartsprogramvara som omfattas av en öppen källkodslicens som ersätter licensvillkoren för dessa villkor i den utsträckning som krävs av den öppen källkodslicensen. All programvara med öppen källkod tillhandahålls UTAN NÅGON GARANTI INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AV ANMÄRKAD GARANTI FÖR INKRETNING, SÄLJBARHET ELLER KRAV FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

c. Proprietära meddelanden.  Du samtycker till att behålla och reproducera all upphovsrätt, varumärken och andra äganderättsmeddelanden på alla kopior, i någon form av programvaran i samma form och på samma sätt som sådana upphovsrättsliga och andra äganderättsmeddelanden ingår i programvaran.

d. Förslag.  Recast ska ha en royaltyfri, över hela världen, överförbar, underlicensierbar, oåterkallelig, evig licens för att använda eller införliva alla förslag, förbättringsförfrågningar, rekommendationer eller annan feedback från dig, inklusive användare, avseende operationen, funktioner eller funktioner av programvaran.

e. Tillgång till programvaran.  För att använda programvaran måste du tillhandahålla en enhet och programvara som är nödvändig för att använda programvaran, inklusive men inte begränsat till ett operativsystem som är kompatibelt med programvaran. Du ansvarar för att din enhet och programvara inte stör eller stör programvarans funktion. Om någon uppdatering kräver ändringar i din enhet eller programvara måste du genomföra dessa ändringar på egen bekostnad. Om inte annat uttryckligen anges ska alla uppdateringar omfattas av dessa villkor.

f. Leverans. Recast levererar de första åtkomstuppgifterna som gör att du kan skapa ett konto via webbplatsen och ladda ner Enterprise -programvaran. Företagsprogramvaran anses vara accepterad av dig vid leverans av dina åtkomstuppgifter. Gemenskapsprogramvara anses vara accepterad av dig vid nedladdning.

3. KONTON OCH GODKÄNDA ANVÄNDARE

a. Uppgifter om webbplatskonto. Din e-postadress i kombination med Ditt lösenord gör att Recast kan verifiera din identitet. OM INTE UPPFÖRES FRÅN RECASTS NEGLIGENCE, GROSS NEGLIGENCE ELLER WILLFUL MISCONDUCT, FRISKAR HELT EXPLICITT ALL ANSVAR FÖR FÖRSÄLJAD, STOLEN ELLER RADERAD ANVÄNDARDELAR, INKLUDERADE UPPKOPPLINGAR TILL RÄKNISKONDOKTIONER PÅ RÄKNISKA RÄKNINGAR TILL RÄKNISKONDOKTIONER RÄKNADE KOSTNADER PÅ INKOMMANDE RÄKNADE RÄKNADE KOSTNADER PÅ INKOMMANDE PÅKLÄMNING -POSTKONTO.

b. Godkänd användning.  Du är ansvarig för att säkerställa att alla användare har behörighet att komma åt programvaran och informeras om och följer villkoren för de licenser som beviljas i dessa villkor.

c. Programvarulicensnyckeln. Programvaran kan kräva aktivering via en licensnyckel. Programvara som kräver aktivering med en licensnyckel kräver en internetanslutning för att slutföra aktiveringen. Aktivering via en licensnyckel resulterar i att datorn installerad med programvara överför licensnyckeln till Recast via Internet för aktivering av programvaran.

4. LÖPETID OCH AVSLUTNING

a. Termin. Termen ("Termin”) Börjar vid godkännande av dessa villkor och gäller tills de sägs upp. Uppsägningen av din Recast Community -programvara gäller tills du avinstallerar programvaran och förstör alla kopior av programvaran.  

b. Recast Enterprise -prenumerationstid.  Den inledande perioden för din Recast Enterprise Software -prenumeration börjar på det datum då Recast ger dig inloggningsuppgifter till dess webbplats och fortsätter under den tid som anges i försäljningsordern. Om inte annat anges i tillämplig försäljningsorder, ska alla prenumerationstjänster automatiskt förnyas med ytterligare tolv (12) månader, såvida inte någon av parterna meddelar de andra 45 dagarna om icke-förnyelse före utgången av den relevanta prenumerationstiden. Prissättning (exklusive incitament för föregående sikt) under en sådan förnyelseperiod ska automatiskt öka med 5 procent jämfört med föregående period, såvida vi inte skriftligen meddelar en ytterligare prishöjning minst 90 dagar före slutet av den föregående terminen, i så fall prissättningen höjningen ska gälla vid förnyelse. Alla förnyelser betraktas också som "prenumerationstid".  

c. Uppsägning.  
i. Uppsägning av anledning. Om endera parten bryter mot någon av villkoren i dessa villkor och inte lyckas bota sådan överträdelse inom 30 dagar efter skriftligt meddelande om detta, har den andra parten rätt att säga upp dessa villkor (inklusive alla försäljningsorder) med skriftligt meddelande.
ii. Automatisk uppsägning. Vid uppsägning eller icke-förnyelse upphör dessa villkor automatiskt.
iii. Effekt av uppsägning.  Vid upphörande av dessa villkor, utan att begränsa någon parts rättigheter och rättsmedel enligt lag eller eget kapital, men med förbehåll för alla exklusiva åtgärder här:
1. Programvarulicenser ska omedelbart upphöra och du ska, och ska se till att alla användare, omedelbart upphöra att använda all Recast Enterprise -programvara.  
2. Vid uppsägning ska du förstöra alla kopior av programvaran.
3. Uppsägning av dessa villkor av någon anledning påverkar inte tidigare belopp som förfaller enligt dessa villkor.
iv. Överlevnadsbestämmelser. Avsnitt 9 (gottgörelse), 4.c.iii (effekt av uppsägning), 4.c.iv (överlevnadsbestämmelser), 5 (avgifter), 2 (ägande), 6 (konfidentialitet), 10 (allmänna bestämmelser) och ( 11) Definitioner och alla villkor som anges för att överleva i försäljningsordern ska överleva varje uppsägning av dessa villkor.

5. Avgifter.

a. Prenumerationsavgift. Du ska betala alla avgifter som anges i försäljningsorder nedan. Alla avgifter anges och betalas i amerikanska dollar om inte annat anges i försäljningsordern. Alla betalningsskyldigheter går inte att avbryta och avgifter som återbetalas återbetalas inte.

b. Fakturering och betalning. Du ansvarar för att tillhandahålla fullständig och korrekt faktureringsinformation. Fakturor görs i förväg, antingen årligen eller i enlighet med alternativ faktureringsfrekvens som anges i försäljningsordern. Fakturor betalas netto 30 dagar om inte annat anges i försäljningsordern. Eventuella villkor på en inköpsorder ska inte anses vara en del av dessa villkor eller bindande för Recast.

c. Försenade avgifter och programstopp.  Om du är skyldig till ett belopp som är mer än 30 dagar försenat, kan efter Recast: s gottfinnande en sen avgift motsvarande minimum 1,5% av det utestående saldot per månad, eller högsta tillåtna skattesats tillämpas fram till betalningsdagen. Recast, utan att begränsa sina andra rättigheter och rättsmedel, kan avbryta åtkomsten till Recast Enterprise Software efter skriftligt meddelande tills beloppen är utbetalade i sin helhet om ett förfallet belopp är mer än 60 dagar försenat. Recast kommer inte att utöva sina rättigheter i 5.c om du samarbetar för att snabbt lösa en betalningstvist.

d. Skatter.  Om inte annat anges inkluderar Recast-avgifter och utgifter inga skatter, avgifter, tullar eller liknande statliga bedömningar av någon art, inklusive men inte begränsat till mervärdesskatt, försäljnings-, användnings- eller källskatt, som kan bedömas av alla lokala, statliga, provinsiella, federal eller utländsk jurisdiktion (tillsammans, ”Skatter”). Du ansvarar för att betala alla skatter som är förknippade med dess köp nedan.

6. KONFIDENTIALITET.

a. Definition av konfidentiell information.  Som det används häri betyder "konfidentiell information" all konfidentiell information som avslöjas av en part ("avslöjande part") till den andra parten ("mottagande part"), muntligt eller skriftligt, som betecknas som konfidentiell eller som rimligen bör förstås att vara konfidentiell med tanke på informationens art och omständigheterna för avslöjande. Konfidentiell information ska dock inte innehålla någon information som (a) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan att bryta mot någon skyldighet som den offentliggörande parten har, (b) var känd för den mottagande parten innan den avslöjade av den avslöjande parten utan överträdelse av skyldigheter gentemot den avslöjande parten, (c) tas emot från en tredje part utan att bryta mot någon skyldighet gentemot den avslöjande parten, eller (d) utvecklades oberoende av den mottagande parten utan användning av avslöjande parts konfidentiella information.

b. Skydd av konfidentiell information.  Om inte annat avslöjas skriftligen av den avslöjande parten, (a) ska den mottagande parten endast använda konfidentiell information för de syften som anges i dessa villkor, (b) den mottagande parten ska använda samma grad av omsorg som den använder för att skydda sekretessen för sin egen konfidentiella information av liknande slag (men under inga omständigheter mindre än rimlig omsorg) för att skydda den avslöjande partens konfidentiella information, och (c) den mottagande parten ska begränsa tillgången till konfidentiell information för den avslöjande parten till dem från dess anställda, leverantörer, entreprenörer och agenter som behöver sådan åtkomst för ändamål som överensstämmer med dessa villkor och som har tecknat konfidentialitetsavtal med den mottagande parten som innehåller skydd som inte är mindre stränga än dem häri.

c. Tvingad upplysning.  Mottagande part kan avslöja konfidentiell information om den avslöjande parten om den är tvingad enligt lag att göra det, förutsatt att den mottagande parten ger den avslöjande parten ett skriftligt meddelande om sådant tvingat avslöjande (i den utsträckning som är lagligt tillåtet) och rimligt bistånd vid utlämnandet Partens kostnad, om den avslöjande parten vill bestrida avslöjandet.

7. Garanti.  PROGRAMVARAN MÖBLERAD MED RECAST OCH GODKÄND AV DIG GÖRES "SOM DEN ÄR" OCH UTAN NÅGON GARANTI OCH VAD. ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER FÖR SÄLJABILITET ELLER KRAV FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, UTGÅR SÄRSKILT OCH FRISKRIVS AV RECAST. RECAST GARANTIER INTE ATT PROGRAMVARAN ELLER DEN TILLHANDLADE DOKUMENTATIONEN KOMMER ATT MÖTE DINA KRAV, ELLER ATT PROGRAMVARans FUNKTION KOMMER ATT VARA AVBRUTAD ELLER FELFRI. UNDANTAGET SOM UTTRYCKLIGT HÄR, HELA RISKEN FÖR KVALITETEN OCH PRESTANDA AV PROGRAMVARAN ÄR MED DIG. RECAST FRÅNKLARAR UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER MED Hänsyn till PRODUKTER ELLER PRODUKTER ELLER ENHETER FÖR TREDJE PARTER SOM KAN KOMMUNIKERA MED PROGRAMVARAN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING AV UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER SOM DENNA UTGÅENDE KAN INTE GÄLLA DIG.

8. Ansvarsbegränsning.  INGEN HÄNDELSER SKALL ANSVARLIGA FÖR DIG FÖR ALLA Tappade vinster, förlorade sparande, förlorade data, oautoriserad tillgång till eller ändring av dina överföringar eller data, förlorade intäkter, avbrott i affärer, förluster av kapital eller andra speciella intäkter AV ELLER ANVÄNDANDE TILL VILLKOREN ELLER PROGRAMVARAN MÖBLERAD ELLER MÖBLERAS MED RECAST UNDER DENNA VILLKOR ELLER ANVÄNDNINGEN DÄRFÖR, ÄVEN OM RECAST HAR RÅDATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN TAP ELLER SKADA. Det sammanlagda ansvaret för OMARBETNING PÅ ALLA ANSPRÅK OAVSETT TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR eller programvaran läggs fram eller ha lagts fram genom OMARBETNING under dessa villkor kommer under alla omständigheter vara helt BEGRÄNSAS TILL Licensavgiften FAKTISKT BETALAT DU under tolv (12) MÅNADER FÖRE DEN FÖRSTA HÄNDELSEN SOM GÖR STÖRNING TILL SÅDAN FÖRSLAG, KOSTNAD, ANSVAR, RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER ELLER SKADA FÖR NÅGON FÖRSÄLJNING SOM KRAVET AVSLUTAR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER OVERSIKTLIGA SKADOR, SÅ DENNA BEGRÄNSNINGAR KAN INTE HELT GÄLLA DIG. Inga anspråk, oavsett form, som på något sätt härrör från dessa Villkor, får inte göras eller framställas av Kunden eller Kundens representanter mer än två (2) år efter att grunden för kravet blir känt för Kunden.

Recast gör inga påståenden om att programvaran är lämplig för användning på andra platser utanför USA. Om du använder programvaran på eller från platser utanför USA är du ansvarig för att alla tillämpliga lagar och förordningar följs.

9. Ersättning.  Recast ska gottgöra, försvara och hålla dig ofarlig från och mot alla tredje parts anspråk mot dig som hävdar att användningen av Tjänsterna som du tillåter häri utgör en förskingring av en företagshemlighet enligt amerikansk lag eller ett intrång i något amerikanskt patent, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell äganderätt under förutsättning att (i) du ger Recast ensam kontroll över försvaret av ett sådant krav, (ii) du ger Recast all rimlig hjälp och samarbete för att försvara ett sådant krav, på Recast: s bekostnad för sådant bistånd, och (iii) Du löser inga krav utan Recast: s skriftliga medgivande. Om programvaran (förutom tredjepartsprodukter däri) hålls för, eller kan utgöra ett felaktigt utnyttjande eller intrång i något amerikanskt patent, varumärke, upphovsrätt, affärshemlighet eller annan immateriell egendom för tredje part, och din användning av sådan programvara är befallas eller störs på något sätt, ska Recast, på eget val och för egen kostnad, inom kortast möjliga tidsperiod antingen skaffa dig rätten att fortsätta använda sådan programvara, eller modifiera eller ersätta sådan programvara med en programvara som inte kränker motsvarande eller bättre funktionalitet eller säga upp dessa villkor utan straff för dig. Åtgärderna i detta underavsnitt (b) ÄR DIN ENDA ÅTGÄRD OCH RECASTS EXKLUSIVA ANSVAR FÖR NÅGOT INTELLEKTUELL EGENSKADE.

10. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

a. Verkställighet/lagval/forumval. Varje bestämmelse i dessa villkor tolkas så långt det är möjligt för att vara giltigt och verkställbart. Om en bestämmelse i dessa villkor som tolkas av en domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller på annat sätt inte verkställbar, kommer denna bestämmelse att ändras av en domstol med behörig jurisdiktion för att vara giltig och verkställbar samtidigt som avsikten med parterna enligt vad som anges i dessa villkors ordalydelse eller, om bestämmelsen inte kan ändras på detta sätt, anses vara avskilda från dessa villkor, och alla andra bestämmelser förblir i full kraft. Lagarna i delstaten Minnesota, exklusive dess lagkonflikter, reglerar dessa villkor och din användning av programvaran. Din användning av programvaran kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar. Varje handling mellan parterna kommer att väckas vid en stat eller federal domstol i Minnesota, och du underkänner dig oåterkalleligt för sådana domstolars personliga jurisdiktion för sådana ändamål. Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor gäller inte dessa villkor, inte heller någon antagande av lagen om enhetlig datorinformation.

b. Hela avtalet/inget avstående. Dessa villkor, tillsammans med eventuella försäljningsorder och sekretesspolicy, anger hela avtalet och förståelsen mellan Recast och dig angående ämnet häri och ersätter alla tidigare framställningar, annonser, uttalanden, förslag, förhandlingar, diskussioner, förståelser eller avtal angående samma ämne. Recast: s underlåtenhet att när som helst genomdriva någon av bestämmelserna i dessa Villkor eller någon rättighet eller rättsmedel som finns tillgänglig nedan eller enligt lag eller i eget kapital, eller att använda någon av de alternativ som tillhandahålls häri, kommer inte att utgöra ett avstående från sådan bestämmelse, rätt, åtgärd eller alternativ eller på något sätt påverka giltigheten av dessa villkor. Undantag från varje standard med Recast kommer inte att betraktas som ett fortsatt avstående, utan kommer endast att gälla den instans som ett sådant undantag riktar sig till.

c. Inget joint venture. Dessa villkor ska inte tolkas som att skapa eller utgöra något partnerskap, joint venture eller agenturförhållande mellan parterna.

d. Uppdrag och återförsäljning. Recast kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor, men dina rättigheter enligt dessa villkor kan inte överlåtas eller överföras. Du samtycker till att inte sälja eller sälja Programvaran eller någon del därav. Dessa villkor kommer att vara bindande för och inure till förmån för parterna och deras respektive efterträdare och tillåtna tilldelare.

e. Kundidentifiering. Du godkänner att Recast kan identifiera dig som kund och använda dina eller dina logotyper enbart i syfte att identifiera kunder i försäljningspresentationer och/eller marknadsföringsmaterial.

f. Inga förmånstagare från tredje part. Inga tredje parts förmånstagare är avsedda eller ska tolkas som skapade i enlighet med dessa villkor.

g. Exportöverensstämmelse. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera programvaran förutom i enlighet med amerikansk lag och lagarna i den jurisdiktion där programvaran erhölls. I synnerhet, men utan begränsning, får programvaran inte exporteras eller reexporteras (i) till några amerikanska embargo-länder eller (ii) till någon på det amerikanska finansdepartementets lista över särskilt utsedda medborgare eller US Department of Commerce Denied Persons List eller enhetslista. Genom att använda programvaran intygar och garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista. Du godkänner också att du inte kommer att använda dessa produkter för några ändamål som är förbjudna enligt amerikansk lag.

h. Amerikanska regeringens slutanvändare. Programvaran och dokumentationen är "kommersiella föremål", enligt definitionen i Federal Acquisition Regulation ("FAR") (48 CFR) 2.101, bestående av "kommersiell datorprogramvara" och "kommersiell datorprogramvarudokumentation" som sådana termer används i FAR 12.212. I överensstämmelse med FAR 12.211 (tekniska data) och FAR 12.212 (datorprogramvara) och försvarsförbundet för förvärvsföreskrifter ("DFAR") 227.7202-1 till och med 227.7202-4, och trots alla andra FAR- eller andra avtalsbestämmelser om motsatsen i något avtal till som dessa villkor kan införlivas, kommer regeringens slutanvändare att förvärva programvaran och dokumentationen med endast de rättigheter som anges i dessa villkor. Eventuella licensbestämmelser som är oförenliga med federala upphandlingsbestämmelser kan inte verkställas mot den amerikanska regeringen.

11. DEFINITIONER.

a. "Community -programvara" betyder att all fri programvara Recast gör tillgänglig för nedladdning från sin webbplats, som inkluderar Right Click Tools Community -upplagan.

b. "Enhet" betyder din dator, surfplatta, smartphone eller någon annan elektronisk enhet.

c. "Dokumentation" som används i dessa villkor betyder skriftlig information (vare sig den finns i användar- eller tekniska manualer, utbildningsmaterial, specifikationer eller på annat sätt) specifikt avseende programvaran och tillgängliggjord av Recast med programvaran.

d. "Enterprise -programvara" betyder att all programvara Recast gör tillgänglig för nedladdning mot en avgift från sin webbplats, som inkluderar Right Click Tools Enterprise -utgåvan.

e. "Kundorder" betyder beställningsdokument, i det formulär som tillhandahålls av Recast, som ingås mellan dig och Recast då och då för detaljerad information om den inköpta programvaran. Försäljningsorder ska anses införlivade häri genom referens vid genomförandet och innehålla ytterligare detaljer för programvara, till exempel pris och löptid.

f. "Programvara" betyder objektet eller binärkoden för Recast Community- eller Enterprise -programvaran och alla andra koder som vi gör tillgängliga för nedladdning från webbplatsen.

g. "Prövotid" är upp till 30 dagar.  

h. “Uppdateringar” betyder alla felkorrigeringar, felkorrigeringar, förbättringar, modifieringar, revideringar och uppdateringar av den Recast Software då licensierade som Recast gör tillgänglig för dig.

i. "Använda sig av" eller "Använder sig av" betyder att ladda ner, installera, aktivera, komma åt eller på annat sätt använda programvaran.

j. "Användare" betyder de personer som är auktoriserade av dig att använda programvaran. Användare kan inkludera anställda eller entreprenörer registrerade med namn som registrerade användare.

k. "Användardata" betyder allt innehåll, data eller annan information som lagras, delas, samlas in eller på annat sätt lämnas av dig eller programvaran.

Support

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Genom att skicka in detta formulär förstår du att Recast Software kan behandla dina uppgifter enligt beskrivningen i Recast Software Integritetspolicy.

sv_SESwedish